úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Brněnský drak 2007 - Zvláštní ustanovení

Zvláštní ustanovení

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Mezinárodní Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2007

Česká trofej ZAV 2007
Českomoravský pohár ZAV 2007


Brněnský drak 2007
Automotodrom Brno
8. dubna 2007
Kapitola I – Všeobecný program podniku
Vzhledem k charakteru trati se podnik jede jako dvojzávod v průběhu jednoho dne:
Uzávěrka přihlášek 06.04.2007
Zahájení tisk.střediska a Akreditace medií 07.04.2007 16:00 hod.
Seznamovací jízdy 07.04.2007 18:00-19:00 hod.
První zasedání sport. komisařů 07.04.2007 20:30 hod.
Administrativní přejímka 07.04.2007 16:00 – 20:00 hod.
Technická přejímka 07.04.2007 18:00 – 22:00 hod.
mimořádná přejímka! 08.04.2007 07:00 – 07:30 hod.
Rozprava s jezdci 08.04.2007 08:00 hod

Trénink 1.závodu 08.04.2007 08:30 – 09:45 hod.
1. ZÁVOD 08.4.2007 10.00 – 12:00 hod.
Vyvěšení 1.předběžných výsledků 12:30 hod

Trénink 2. závodu 08.04.2007 14:00 – 15:15 hod.
2. ZÁVOD 08.04.2007 15:30 – 17:30 hod.
Vyvěšení předběžných výsledků 18:00 hod
Vyhlášení výsledků za oba závody 08.04.2007 18:30 hod


Kapitola II. – Organizace

Článek 1. Pořadatel
Z pověření FAS AČR je pořadatelem firma Mičánek PRO-CAR klub při AČR, Chlupova 5, 602 00 Brno .
Článek 2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci
2.1. – Organizační výbor
Předseda organizačního výboru Jiří Mičánek
Členové: Ganka Mičánková Jiří Mičánek jun.
Ing. Miroslav Janák

2.2. - Adresa sekretariátu závodu:
Jiří Mičánek - Motorsport
Ostrovačická 783/61
641 00 Brno - Žebětín
tel. 546211531. mobil 602513611
fax: 546210450
e-mail: micanek@mboxr.cz, info@micanekmotorsport.cz,
2.3. – Činovníci

Ředitelství závodu:
Ředitel : Ing. Vojtěch Svoboda CSc.
Zástupce ředitele a činovník
pro styk se soutěžícími : Jana Svobodová
Činovník pro bezpečnost : Jana Svobodová
Tajemník závodu : Ing. Miroslav Janák
Sekretariát : Jana Svobodová
Delegovaní činovníci:
Hlavní sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek
Sportovní komisař : Josef Nálevka, Jiří Malý
Hlavní technický komisař : Ing. Jiří Sychra
Hlavní časoměřič : Ing. Jan Čevona (Conel)
Hlavní lékař : MUDr. Ivo Dedek

Článek 3. Oficiální umístění vývěskové tabule
Veškerá oznámení, rozhodnutí a výsledky budou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která bude umístěna u boxu A v záboxovém prostoru.


Kapitola III. – Všeobecná ustanovení

Článek 4. Všeobecně
Tento sportovní podnik je národním závodem automobilů do vrchu a je započítáván do: Mezinárodního mistrovství ČR ZAV 2007, České Trofeje 2007, Českomoravského poháru ZAV 2007, Poháru týmů 2007 a soutěže Nejlepší junior.
Je uspořádán podle těchto sportovních řádů a předpisů:
- Mezinárodní sportovní řády FIA 2007
- Národní sportovní řády 2007 FAS AČR
- Standardní propozice ZAV 2007
- Zvláštní ustanovení tohoto závodu

Článek 5. Trať
Trať závodu tvoří část speciálního závodního okruhu Automotodromu Brno - Masarykova okruhu. Jede se v protisměru okruhového provozu, tj. v protisměru hodinových ručiček. -délka tratě 2435 m
-šířka tratě 15 m
-stoupání max. 5,9o
-výškový rozdíl 73,63 m

Článek 6. Přijaté vozy

6.1. MM ČR ZAV je vypsáno v Kategorii I pro skupiny N, A, SP,E1, M, a Kat.II pro skup. NF, E2, C, podle čl. 1.2.2., kapitola G, NSŘ 2007.
Vozy budou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících skupin a objemových tříd:
- skupina N : do 1400 cm3, od 1401 cm3 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
- skupina A : do 1400 cm3, od 1401 cm3 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
- skupina M : do 1400 cm3, od 1401 do 1600 cm3, od 1601 do 2000 cm3, nad 2000 cm3 - skupina E2 : do 1600 cm3, od 1601 do 2000 cm3, nad 2000 cm3

6.2. Česká trofej je vypsána pro pro držitele licencí mimo jezdců nominovaných do reprezentace ČR. České trofeje se mohou závodníci zúčastnit i s vozy skupiny A a N s prošlou homologací. Vozy budou v jednotlivých závodech rozděleny do objemových tříd.
6.3. ČMP ZAV je vypsán pro vozy skupiny E1H. Vozy budou rozděleny do objemových tříd: do 1400 cm3, od 1401 cm3 do 1600 cm3, od 1601 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
6.4. M ČR HA v závodech do vrchu je vypsáno pro historické automobily těchto skupin a objemových tříd:
- skupina 1 : A1 - A12, B1 – B6, C1 – C7
- skupina 2 : A13 – A16, B7 – B9, C4 – C8
- skupina 3 : H15 – H20
podle čl. 5.2., kapitola K, NSŘ 2007.
Závod Brněnský drak 2007 se jede jako volný závod, který se nezapočítává do M ČR HA.

Článek 7. Vybavení vozů
Viz Standardní propozice.

Článek 8. Bezpečnostní vybavení pro jezdce
Viz Standardní propozice.
Svoz vozidel není organizován. Jezdci po projetí cílem pokračují v jízdě po trati a budou pořadatelem navedeni zpět do PZS.

Článek 9. Přijatí soutěžící a jezdci
Závodu se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní a mezinárodní licencí vydanou ASN států, které jsou členy EU nebo ZSE. Dále se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast v Mistrovství ČR – viz Standardní propozice. Věkový limit: Jezdci ve věku od 14 do 16 let mohou řídit vozidlo o max. objemu motoru 1400 cm3. – NSŘ 2007, kapitola A, čl. 3.4.
Článek 10. Přihlášky
Přihlášky jsou přijímány na adrese sekretariátu závodu.
Uzávěrka přihlášek je 06.04.2007 ve 24.00 hod
PŘIHLÁŠKY zašle soutěžící poštou, faxem nebo e-mailem na adresu sekretariátu závodu. Soutěžící uvede ve formuláři „PŘIHLÁŠKA“ svoji e-mailovou adresu. Svým podpisem za e-adresou potvrdí, že souhlasí s tím, aby další vzájemná korespondence mezi soutěžícím a pořadatelem probíhala přes INTERNET.

Informace o sportovním podniku bude pořadatel zveřejňovat na svých internetových stránkách www.micanekmotorsport.cz . Na této www stránce bude „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ“, pro ZAV DRAK 2007, ve kterém bude informace o ELEKTRONICKÉ KORESPONDENCI mezi pořadatelem a soutěžícím, a formulář „PŘIHLÁŠKA“ .
Soutěžící, který nepoužívá INTERNET, zvýrazní tento fakt v přihlášce, a uvede poštovní adresu, na kterou mu může pořadatel zaslat nezbytné zprávy.
Je-li PŘIHLÁŠKA zaslaná faxem nebo e-mailem musí být její originál doručen pořadateli nejpozději při zahájení administrativní přejímky.

Článek 11. Vklad
Vklad za každé vozidlo pro jeden závod MM ČR ZAV a České trofeje s povinnou reklamou pořadatele je 2500,- Kč. Pro historické automobily je vklad 2000,- Kč. Pro ČMP ZAV je vklad 1250,- Kč. K této částce bude připočtena DPH.
Startovné bude navýšeno o částku 450,- Kč za pojištění.
V případě odmítnutí povinné reklamy se vklad zvyšuje na dvojnásobek.

Článek 12. Odpovědnost a pojištění

Každý jezdec je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění a na vyžádání pořadatele je předložit při administrativní přejímce.
Pro tento ZAV je uzavřeno „Připojištění pro škody způsobené na uzavřené trati“ u Pojišťovny Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft. Částku pojistného, ve výši 450,-Kč, uhradí soutěžící při formální přejímce. Viz NSŘ 2006, kapitola A, čl. 2.5.2. Pojištění. a příloha 2 NSŘ – Poplatky, kap.7

Kapitola IV – Povinnosti účastníků

Článek 13. Startovní čísla
Stálá startovní čísla byla přidělena ve Standardních propozicích, ostatní čísla přidělí tajemník závodu. Závodníci si mohou dohodnout přidělení startovního čísla telefonicky, faxem nebo e-mailem na sekretariátu závodu.

Článek 14. Umístění na startu
Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo v předstartovním prostoru podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele. Startovní listina s podrobným časovým harmonogramem bude vyvěšena na oficiální vývěskové tabuli. V případě, že jezdec nebude k dispozici ve stanovený čas, nebude připuštěn ke startu.
Článek 15. Reklama
Pořadatel předpokládá povinnou reklamu. Reklama bude umístěna pod nebo nad levým startovním číslem, u formulí na viditelném místě na levé straně vozu. V případě odmítnutí povinné reklamy se vklad zvyšuje na dvojnásobek.
Článek 16. Signalizace , chování na trati
Viz Standardní propozice.

Kapitola V – Administrativní a technická přejímka

Článek 17. Administrativní přejímka a akreditace medií
Administrativní přejímka a akreditace medií se konají v prostoru nad boxy (venkovním schodištěm do 1. patra) od 16:00 do 20:00 hod dne 07.04.2007. Administrativní přejímka je společná pro dopolední a odpolední závod.

Článek 18. Technická přejímka
S ohledem na to, že dne 07 a 08.04.2007 probíhá testování vozů pro sezónu 2007 bude technická přejímka pro závod do vrchu probíhat v boxu č.1. Technická přejímka se uskuteční dne 07.04.2007 v době od 18:00 do 22:00 hod a 08.04.2007 v době od 7:00 do 7:30 hod. Přejímka dne 08.04.2007 je považována za mimořádnou. O jejím povolení rozhodne ředitel závodu na základě žádosti soutěžícího se zdůvodněním, proč se soutěžící nemohl zúčastnit přejímky 07.04.2007.

Článek 19. Ředitelství závodu a tiskové středisko.
Ředitelství závodu bude v místnosti jury v řídící věži. Tiskové informace budou umístěny v prostoru vedle oficiální vývěskové tabule u boxu A.

Kapitola VI – Průběh sportovního podniku
Článek 20. Start, cíl, měření času
20.1 Závodní vozy najíždějí ke startu z prostoru PZS do prostoru před boxy a odtud v protisměru na trať okruhu a ke startu ZAV ( v protisměru okruhového provozu). Po ukončení jízdy pokračují vozy dále po trati a budou pořadatelem usměrněny do PZS nebo do uzavřeného parkoviště.
20.2 Doprovodné vozy najíždějí na trať stejným způsobem jako závodní vozy do předposlední zatáčky před startem – maximálně po stanoviště č.18. Zpět se vracejí po opačném okraji dráhy (pravostranný provoz). Při obou cestách zachovávají maximální obezřetnost, aby nedošlo ke střetu s ostatními doprovodnými vozy. Na trať mezi PZS a startem mohou vjet pouze vozidla označená štítkem, který obdrží po jednom kuse každý závodník při administrativní přejímce. Ostatní vozidla mají vstup na dráhu zakázaný. Jízda po obslužné komunikaci je zakázaná.
20.3 Pro všechny vozy je v prostoru mezi PZS a startem povolena rychlost 50 km/hod. Tato rychlost bude kontrolována a v případě překročení bude účastníkovi uložena pokuta 1000,- Kč za každých započatých 10 km/hod, v případě opakovaného porušení bude závodník diskvalifikován. Závodník nese zodpovědnost i za svoje doprovodné vozidlo. V celém zbytku areálu je povolena rychlost 20 km/hod !

Článek 21. Seznamovací jízdy a tréninky
Seznamovací jízdy budou umožněny závodníkům v době od 18:00 hod do 19:00 hod dne 7.dubna s civilním vozidlem, které bude označeno štítkem. Tento štítek obdrží každý závodník při administrativní přejímce. Jiná vozidla na trať nebudou vpuštěna.
Trénink se koná na trati závodu dle časového harmonogramu. Je zakázáno trénovat mimo čas oficiálních tréninků.
Startuje se po 30s v pořadí a čase dle oficiální startovní listiny. Pro kvalifikaci do závodu je třeba dokončení alespoň jedné tréninkové jízdy.

Článek 22. Závod
22.1 Jízdy závodu se konají dle časového harmonogramu viz Kapitola I.
22.2 Sportovní podnik obsahuje dva samostatné závody, každý závod má tři jízdy.
22.3 Startuje se po 30s v pořadí a čase dle oficiální startovní listiny. Aktuální oficiální startovní listina bude vyvěšena na oficiální vývěskové tabuli a jezdci jsou povinni časový harmonogram dodržet.
22.4 Za startujícího se považuje každý jezdec, který absolvuje předepsaný trénink a dojede silou motoru do prostoru mezi přípravnou a startovní čárou na start 1. závodní jízdy.
22.5 Za odstartovaného se považuje jezdec, který spustí časomíru.
22.6 Nahřívání pneumatik je zakázáno.

Kapitola VII – Uzavřené parkoviště, závěrečná kontrola.
Článek 23. Uzavřené parkoviště
Uzavřené parkoviště bude v prostoru PZS Automotodromu Brno - PZS č. 3.
Po skončení každého závodu budou všechny vozy navedeny do uzavřeného parkoviště, které bude otevřeno po vydání rozhodnutí ředitele závodu.
Článek 24. Závěrečná kontrola
Zvláštní kontroly a závěrečná kontrola se konají v boxu č.1.

Kapitola VIII – Klasifikace.

Článek 26. Klasifikace
Jsou sestavovány následující klasifikace dle NSŘ 2007:
MM ČR ZAV:
- absolutní pořadí, absolutní klasifikace kat I. - kap G, čl. 1.4.2.
- klasifikace podle skupin - kap. G, čl. 1.4.3,
- klasifikace podle tříd – dle čl. 26.1 Standardních propozic
- Klasifikace Nejlepší junior, v kat.I a v kat. II.- kap. G. čl. 1.4.4
Česká trofej:
- Klasifikace podle objemových tříd – kap. G, čl. 2.2.
ČMP ZAV:
- Klasifikace podle objemových tříd – Kap.G, čl. 4.3.
MČR HA:
- Absolutní pořadí dle kap. K, čl. 5.3.1 NSŘ
- Klasifikace podle skupin

Klasifikace budou sestaveny pro 1. a 2. závod samostatně.
Kapitola IX – Ceny a poháry, předání cen

Článek 27. Ceny a poháry
Na základě sestavených klasifikací budou vyhlášeny výsledky - dle článku 26., tohoto ZU. V případě, že startovali nejméně 4 jezdci ve skupině a objemové třídě budou vyhlašována první tři místa. V případě menšího počtu bude vyhlášeno pouze první místo. Vyhlášení jezdci obdrží pohár. Věcné ceny budou předány dle specifikace sponzorů.

Článek 28. Předání cen
Předání cen za oba dva závody se bude konat 08.04.2007 v 18:30 hod.v prostoru stupňů vítězů Masarykova okruhu. Dle článku 28.2 Standardních propozic jsou jezdci na 1-3. místě povinni se vyhlášení zúčastnit.
Kapitola X – Zvláštní ustanovení
Článek 29. Parkoviště závodních strojů
Parkoviště závodních strojů bude v záboxovém prostoru a na parkovišti PZS č.2 Automotodromu Brno.

Článek 30. Boxy
V případě zájmu si mohou jezdci pronajmout boxy. Nájezd do boxů bude po 18:00 hod po skončení akce Renocar Tunning jaro 2007 a po jejich uvolnění účastníky této akce. Informace o aktuálním stavu a klíče od boxů budou poskytovány na administrativní přejímce. Umístění v boxech bude považováno za umístění v parkovišti závodních strojů. Pronájem boxů bude umožněn za poplatek uhrazený při administrativní přejímce.
Článek 31 – Organizační upozornění
V sobotu 7.4.2007 v době od 8:00 do 17:00 probíhá a areálu Automotodromu akce Renocar Tunning jaro 2007. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni se v tomto čase řídit pokyny pořadatelů této akce.
Od 17:00 hod dne 7.4.2007 bude na technické přejímce souběžně se závodem Brněnský Drak konáno testování automobilů pro ZAV 2007 a po celou neděli 8.4.2007 bude testování ZAO 2007. Žádáme všechny účastníky závodu Brněnský drak, aby důsledně dbali pokynů pořadatelů závodu. Prostory vpravo od hlavní brány jsou vyčleněné pro závod Brněnský drak a prostory vlevo od hlavní brány pro testování.

Jiří Mičánek
předseda organizačního výboru ředitel závodu


Brno 10.února 2007

Literatura, odkazy, zdroje

Toto je pouze informační verze, neoficální

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 05.04.2007
Přečteno: 5443 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist