úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Lanškroun - zvlástní ustanovení

PRIX OEZ


Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchu
PRIX OEZ
na trati Lanškrounský vrch - Laudon v Lanškrouně - Albrechticích
ve dnech 21. a 22. srpna 2004

2004 Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu
2004 Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických vozidel
2004 Česká Trofej 

Kapitola 1 - Všeobecný program podniku

Pátek 06.08.2004 24,00 hod. uzávěrka přihlášek

Pátek 20.08.2004 13,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů
 14,30 - 20,00 hod. administrativní a technická přejímka

Sobota 21.08.2004 
 07,00 - 08,00 hod. administrativní a technická přejímka
 08,30 hod. zasedání sportovních komisařů
 09,00 hod. oficiální trénink - 1. jízda 
 10,30 hod. oficiální trénink - 2. jízda
 12,45 hod. rozprava s jezdci
 13,15 hod slavnostní zahájení
 13,30 hod. start 1. jízdy závodu
 15,00 hod. start 2. jízdy závodu 
 17,00 hod. zasedání sportovních komisařů, vyvěšení prozatímních výsledků
 17,00 - 18,00 hod. administrativní a technická přejímka pro jezdce a soutěžící, 
 kteří se účastní pouze nedělního závodu 
 od 17,30 hod. dekorování vítězů, předání cen 

Neděle 22.08.2004 
 07,00 - 08,00 hod. technická přejímka vozů, jež nedokončily sobotní závod, po opravě
 08,30 hod. zasedání sportovních komisařů
 09,00 hod. oficiální trénink - 1. jízda
 10,30 hod. oficiální trénink - 2. jízda
 13,00 hod. slavnostní zahájení závodu
 13,30 hod. start 1. jízdy závodu
 15,00 hod. start 2. jízdy závodu 
 17,00 hod. zasedání sportovních komisařů,vyvěšení prozatímních výsledků
 od 17,30 hod. dekorování vítězů, předání 

Kapitola II - Organizace

1. Všeobecně
1.1. Pořádáním závodů je pověřen Federací automobilového sportu AČR
 AK K plus K v AČR
Orlice 283
561 51 Letohrad.

2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci
2.1. Předseda organizačního výboru : Ing. Karel Kubů, Orlice 283, 561 51 Letohrad
 telefon : (+420) 465 621 237-8, fax : (+420) 465 622 056,
 mobilní telefon: (+420) 606 602 862
 Organizační tajemník : Vladimíra Kubů
 Rozhlas, tisk, propagace : Karel Stejskal, Ing. Bedřich Petr

2.2. Adresa sekretariátu závodu : 
a) do 20. srpna 2004 do 10,00 hod.
 AK K plus K v AČR ,Orlice 283, 561 51 Letohrad
 tel. (+420) 465 621 237-8, fax (+420) 466 622 056, 
 e-mail : karelkubu@seznam.cz
b) od 20. srpna 2004 10,00 hod.
 Lanškroun-Albrechtice - start závodů
 telefon : (+420) 606 602 862

2.3.Činovníci :
Ředitel závodu : Ivan Rybníček 
Hlavní časoměřič : Ing. Jan Čevona
Tajemník závodu : Ing. Karel Kubů 
Rozhlas : AMK Holice v Čechách
Hlavní sportovní komisař : Pavel Malý 
Styk se soutěžícími : Miloň Schnaubert
Hlavní lékař : MUDr. Lumír Peleška
Sportovní komisař : Josef Nálevka 
Sportovní komisař : Blanka Hlavatá 
Hospodář závodu : Diana Hýblová
Bezpečnost trati : Richard Janespal
Hlavní technický komisař : Ing. Jiří Sychra 
Technický komisař : Stanislav Mrkvan 
Tiskové středisko : Diana Hýblová, 
Technický komisař : Miroslav Maňas Miloň Schnaubert
Technický komisař : Ing. Josef Stránský 
Hlasatelé : Ing. Bedřich Petr, Karel Stejskal 
 
3. Oficiální vývěsková tabule
3.1. Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální 
 vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů.

Kapitola III - Všeobecná ustanovení

4. Všeobecně
4.1. Závod je pořádán v souladu s ustanoveními Mezinárodních sportovních řádů FIA, 
 národních sportovních řádů, ustanoveními standardních propozic, vydaným zvláštním 
 ustanovením a jejich doplňky.
4.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím a 
 pod trestem diskvalifikace se zříkají jednání před soudci mezi tribunály, které nejsou 
 obsaženy v Mezinárodním sportovním řádu FIA.
4.3. Při nedodržení těchto ustanovení každá osoba nebo skupina pořádající závod nebo se 
 závodu účastnící ztrácí licenci, která jí byla udělena.
4.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :
· Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu
· Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických vozidel
· Poháru týmů
· České Trofeje
4.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší 
 moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

4. Trať
4.1. Závody se konají na trati Lanškrounský vrch - Laudon na silnici č. I/43 
 Lanškroun - Albrechtice - Štíty.
4.2. Délka trati : 4.000 m.
4.3. Převýšení trati : 170 m.
4.4. Povrch : jednotný asfalt.
4.5. Minimální šíře : 6 m.
4.6. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru zadního parkoviště za motorestem Albrechtice.
4.7. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů 
 je v prostoru startu závodů.
4.8. Parkoviště závodních strojů je umístěno v prostorách obce Albrechtice určených pořadatelem
 pro soutěžící.

6. Přijaté vozy
6.1. M ČR je vypsáno v souladu s Ročenkou FAS 2004 v absolutní klasifikaci pro vozy 
 kategorie I a II. 
6.2. Vozy budou rozděleny jednotlivých závodech do následujících kategorií a skupin :

 


Kategorie I

 Skupina N Produkční vozy
 Skupina A Cestovní vozy

 Skupina SP Vozy Super Production
 Skupina M Super 2000, ST, GT, N-GT, E1 - vozy volné formule slučitelné s vozy kat. I, B, H, 
 pohárové 
 vozy slučitelné s vozy kat. I

 Kategorie II

 Skupina NF Národní formule do 1400 ccm
 Skupina E2 Vozy volné formule slučitelné s vozy kat. II
 Skupina C Sportovní prototypy CN podle FIA 2003 a podle FIA 2004 a sportovní vozy

6.3. Vozy níže uvedených skupin budou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících 
 objemových tříd :
 Skupina N, A do 1400 ccm
 od 1401 do 2000 ccm
 nad 2000 ccm
 Skupina M do 1400 ccm
 od 1401 do 1600 ccm
 od 1601 do 2000 ccm
 nad 2000 ccm
 Skupina E2 do 1600 ccm
 od 1601 do 2000 ccm
 nad 2000 ccm
 
 Mistrovství ČR v závodech historických vozidel do vrchu 

 Kategorie 1 
 H 1 do 1000 ccm
 H 2 od 1001 do 1300 ccm
 H 3 nad 1300 ccm
 H 4 vozy GT, GTS, GTP
 H 5 do 1300 ccm
 H 6 od 1301 do 1600 ccm
 H 7 nad 1600 ccm
 H 8 vozy GT, GTS, GTP
 Kategorie 2 
 H 11 do 1300 ccm
 H 12 nad 1300 ccm 
 H 13 do 1300 ccm
 H 14 nad 1300 ccm
 Kategorie 3 
 H 15 do 1150 ccm
 H 16 od 1150 do 1300 ccm
 H 17 nad 1300 ccm
 H 18 do 1150 ccm
 H 19 od 1150 do 1300 ccm
 H 20 nad 1300 ccm

 Všechna historická vozidla musí odpovídat předpisům pro rok 2004 a mít uzavřenou pojistku 
 povinného ručení.
6.4. Vyhlášení skupin a tříd v MČR soudobých automobilů bude uskutečněno za předpokladu 
 minimálního počtu 5 startujících vozidel.

7. Přihlášky
7.1. Přihlášky je třeba zaslat na adresu : AK K plus K v AČR
Orlice 283
561 51 Letohrad.
Uzávěrka přihlášek je dne 06.8.2004 do 24,00 hodin.
 Jako potvrzení přihlášky slouží zaslaná technická karta a vydané zvláštní ustanovení.
7.2. V případě pozdního zaslání přihlášky ze strany soutěžícího bude soutěžící 
 pokutován částkou 1.000,-- Kč.

8. Vklad
8.1. Vklad do každého jednotlivého závodu je stanoven na 2.500,- Kč s reklamou pořadatele, 
 OEZ nad startovním číslem na levé straně vozidla pro současné automobily a 2.000,- Kč s 
 reklamou pořadatele, OEZ nad startovním číslem na levé straně vozidla pro historické 
 automobily. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu 
 zvyšuje na dvojnásobek.
8.2. Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce vklad na oba dva závody (tj. sobotní i 
 nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním závodě (havárie, zjevná 
 neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude vklad vrácen.

9. Odpovědnost a pojištění
9.1. Pořadatel je pojištěn pro krytí své činnosti pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti 
 za škodu číslo 805-81921-16, kterou uzavřel AČR u České pojišťovny a.s., závod Praha, 
 městská správa pojištění hospodářských rizik - platí po dobu konání sportovního podniku. 
 Každý jezdec je povinen sjednat a mít po dobu konání sportovního podniku platné své osobní 
 úrazové pojištění. Soutěžící je povinen mít na všechna do závodů přihlášená vozidla sjednanou 
 platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového 
 vozidla třetím osobám včetně připojištění pro jízdu na uzavřených tratích dle NSŘ 2004, 
 což potvrdí svým podpisem na přihlášce.

10. Administrativní přejímka
10.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle všeobecného programu podniku v 
 prostoru ředitelství závodů.
10.2. Administrativní přejímka pro jezdce přihlášené pouze k nedělnímu závodu se rovněž tak 
 koná v čase dle všeobecného programu podniku v prostoru ředitelství závodů.

11. Technická přejímka
11.1. Technická přejímka se koná v čase stanoveném dle všeobecného programu podniku vedle 
 prostoru ředitelství závodů za motorestem v Albrechticích.

12. Uzavřené parkoviště, závěrečná kontrola
12.1. Po skončení závodu budou všechny zúčastněné vozy soustředěny do uzavřeného parkoviště. 
 Uzavřené parkoviště vyhradí pořadatel na závodní trati v prostoru startu závodu.
12.2. Zvláštní kontroly (vážení apod.) se konají v místě technické přejímky umístěné vedle 
 prostorů ředitelství závodů za motorestem v Albrechticích.

13. Klasifikace, výsledky, protesty
13.1. Jezdci ve skupinách a třídách MČR včetně absolutní klasifikace budou hodnoceni dle 
 nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.
13.2. Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci 
 budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů, v šapitó 
 společného stravování vedle motorestu Albrechtice a dále pak na internetové adrese 
 www.vrchy.com
13.3. Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán soutěžícím, popřípadě zplnomocněným 
 zástupcem v čase a v souladu s MSŘ a NSŘ.

14. Ceny, poháry, předání cen
14.1. Místem předání cen je pro oba dva závody tribuna v prostoru parkoviště motorestu 
 Albrechtice.
14.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných skupinách, třídách jakož i v 
 absolutní klasifikaci dle článku 6.1. tohoto ZU obdrží pohár a dále věcné ceny dle rozdělení 
 partnerů závodů.
14.3. Jezdec, který dosáhne absolutně nejrychlejšího času v libovolné jízdě sobotního či 
 nedělního závodu obdrží Pohár starosty Albrechtic pro nejrychlejšího jezdce.

15. Místní informace
15.1. Nejbližší čerpací stanice
 AGROCHEM, a.s., ul. Nádražní
 silnice I/43 ze směru od Brna 
15.2. Ubytování :
 Hotel Slavie - Lanškroun, náměstí J. M. Marků 94, tel.: 465 321 066 
15.3. Pro soutěžící, jezdce a ostatní účastníky závodů je připraveno stravování v průběhu 
 závodů v rozsahu oběd - sobota, snídaně a oběd - neděle v šapitó společného stravování vedle 
 motorestu Albrechtice. Zajišťuje firma Sodexho.

 Rozsah stravování : snídaně švédský stůl - 35,- Kč
 oběd standardní menu - výběr z několika jídel 51,- Kč
 oběd speciální grill menu 76,- Kč.
 Samozřejmostí je široký výběr nápojů.
 Pro zjednodušení administrativy lze zakoupit stravenky na ředitelství závodů v průběhu 
 administrativní přejímky. Lze též nakupovat za hotové přímo při výdeji stravy.
15.4. Pro účastníky závodů je připravena v areálu závodiště velká noční taneční show.

Ing. Karel Kubů, v.r. Ivan Rybníček, v.r. 
tajemník závodů ředitel závodů 

Schváleno FAS AČR pod č.j 070/04 ze dne 05.08.2004.
Literatura, odkazy, zdroje

Oficiální ZU má k dispozici pořadatel

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 15.08.2004
Přečteno: 6429 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist